Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací - více informací

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, se evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Hostěnice , kde je zaevidována a postoupena k vyřízení. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé
 • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
 • jaká informace je požadována;
 • kterému povinnému subjektu je určena (obecnímu úřadu Hostěnice)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Úhrada nákladů

Pokud obec poskytuje žadateli informaci, může po něm požadovat úhradu nákladů. Tuto informaci oznámí  žadateli a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmý způsob úhrady za poskytnutí informace. Pokud žadatel neuhradí náklady do 60 dnů, od oznámení, obec žádost o informaci odloží, o čemž žadatele upozorní.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

Formuláře

Stížnosti

Za správné a včasné prošetření a vyřízení stížností odpovídají starosta a místostarosta.

Všechny písemnosti označené jako stížnost předá podatelna obecního úřadu k prošetření a vyřízení příslušnému zaměstnanci obce, nebo starostovi obce. Je-li to nezbytné k objektivnímu prošetření stížnosti, provede zaměstnanec vyřizující stížnost místní šetření. Při vyhotovení zápisu z místního šetření za účasti stěžova­tele je nutno uvést do závěru jeho stanovisko k výsledkům šetření i ke stanoveným opatřením. Rovněž je nutno uvést, že zápis byl předán přítomným, popř. že stěžovatel odmítl zápis podepsat nebo převzít, a dále zabezpečit podpisy všech účastníků místního šetření.

Stížnosti musí být vyřízeny v 60 denní lhůtě od doručení na Obecní úřad Hostěnice. V této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn.

Lhůtu 60 dnů pro vyřízení lze překročit jen v odůvodněných případech, v případě stížnosti dle § 175 správního řádu lze stanovenou lhůtu překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné k vyřízení stížnosti, a to s písemným souhlasem starosty obce Hostěnice , který stanoví konečný termín vyřízení

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Pro řešení situací občana při vyřizování záležitostí a kontaktu s úřady (občanský průkaz, pas, trvalý pobyt, apod.) a řešení krizových situací jsou vydány následující návody.

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www.portal.gov.cz – zobrazit v novém okně.