Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Poskytování informací

Poskytování informací

Poskytování informací - více informací

Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, se evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Hostěnice , kde je zaevidována a postoupena k vyřízení. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé
 • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
 • jaká informace je požadována;
 • kterému povinnému subjektu je určena (obecnímu úřadu Hostěnice)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

Formuláře

Stížnosti

Za správné a včasné prošetření a vyřízení stížností odpovídají starosta a místostarosta.

Všechny písemnosti označené jako stížnost předá podatelna obecního úřadu k prošetření a vyřízení příslušnému zaměstnanci obce, nebo starostovi obce. Je-li to nezbytné k objektivnímu prošetření stížnosti, provede zaměstnanec vyřizující stížnost místní šetření. Při vyhotovení zápisu z místního šetření za účasti stěžova­tele je nutno uvést do závěru jeho stanovisko k výsledkům šetření i ke stanoveným opatřením. Rovněž je nutno uvést, že zápis byl předán přítomným, popř. že stěžovatel odmítl zápis podepsat nebo převzít, a dále zabezpečit podpisy všech účastníků místního šetření.

Stížnosti musí být vyřízeny v 60 denní lhůtě od doručení na Obecní úřad Hostěnice. V této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn.

Lhůtu 60 dnů pro vyřízení lze překročit jen v odůvodněných případech, v případě stížnosti dle § 175 správního řádu lze stanovenou lhůtu překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné k vyřízení stížnosti, a to s písemným souhlasem starosty obce Hostěnice , který stanoví konečný termín vyřízení

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Pro řešení situací občana při vyřizování záležitostí a kontaktu s úřady (občanský průkaz, pas, trvalý pobyt, apod.) a řešení krizových situací jsou vydány následující návody.

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www.portal.gov.cz – zobrazit v novém okně.