Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a podle vyhlášky Ministerstva informatiky č. 442/2000 Sb., kterou se stanovuje struktura povinných informací, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 416/2008 Sb., v platném znění. Podle uvedených předpisů je obec povinna zveřejňovat následující informace.

1. Název

Obec Hostěnice

2. Důvod a způsob založení

Ze zákona 128/2000 Sb. o obcích:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Hostěnice.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Obec Hostěnice je zřizovatelem příspěvkové organizace

Mateřská škola Hostěnice
Hostěnice č. 95
664 04 Mokrá

Tel. 544 250 779

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č. 57
664 04 Mokrá

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č. 57
664 04 Mokrá

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00
Středa   8:30 – 12:00, 14:00 – 17.00

Úřední hodiny starostky a místostarosty obce:

Pondělí 16:00 – 19:00

4.4 Telefonní čísla

 • 544 250 763
 • 604 205 523

4.5 Čísla faxu

 • 544 250 763

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

4.9. Datová schránka obce Hostěnice

ID: msyapss

4.10. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno pověřence:

Mgr. Andrea Sluštíková

Kontaktní adresa:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Telefon:

533 304 213

E-mail:

slustikova@slapanice.cz, info@dsoslapanicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

 • Česká spořitelna a.s., č.ú. 1347844389/0800

6. IČ

 • Identifikační číslo: 00488151

7. DIČ

 • Daňové identifikační číslo: CZ00488151

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě Hostěnice

Název a adresa:

Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č. 57
664 04 Mokrá

Tel: 544 250 763, 604 205 523

ou.podatelna@hostenice.cz

ou@hostenice.cz

Více informací ohledně žádostí o informacezobrazit.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v úředních hodinách
 • elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo na podatelně. Odvolání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu žadatele
 • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

12. Formuláře

 • Žádost o poskytnutí informace – stáhnout.

Seznam dostupných formulářů – zobrazit.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 81/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

14.2 Vydané právní předpisy

 • Obecně závazné vyhlášky – zobrazit.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • FIXME

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 • Obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

 • Obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • FIXME