Nacházíte se zde: Úvod Územní plán Územní plán Hostěnice

Územní plán Hostěnice

ÚP Hostěnice vydaný opatřením obecné povahy obsahuje textovou a grafickou část.

Textová část

Upozornění na zjevnou tiskovou chybu:

V textové části je v kapitole F) na str. 15 chybně označena plocha BV 8 - dokončení výstavby Pod silnicí
Správně má být: BV 2 - dokončení výstavby Pod silnicí

 

II. 1a - Koordinační výkres - Výřez zastavěného území

Grafická část:

1) I.1 Výkres základního členění území

2) I.2 Hlavní výkres

3) I.3a Výkres technické infrastruktury - energetika, plyn, spoje

4) I.3a Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

5) I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Součástí územního plánu je odůvodnění sestávající z textové části odůvodnění a grafické části.

Textová část - odůvodnění

Grafická část:

1) II.1 Koordinační výkres

2) II. 1b Koordinační výkres - výřez Lhotky

3) II.2 Výkres širších vztahů

4) II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL