Nacházíte se zde: Úvod Územní plán Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice Návrh změny č. 1 ÚP Hostěnice

Návrh změny č. 1 ÚP Hostěnice

Městský úřad Šlapanice, OV – OÚPPP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice, věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění a projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Hostěnice. Návrh změny č. 1 územního plánu Hostěnice je vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s § 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, zejména v úřední dny na Obecním úřadě Hostěnice (pondělí a středa 9.00-12.00 hod. a 14.00–17.00 hod.) a u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, OV - OÚPPP, dv. č.343, Opuštěná 9/2, Brno (pondělí a středa 8.00-17.00 hodin), jinak dle telefonické domluvy (MěÚ Šlapanice - Brno 533 304 520, OÚ Hostěnice 544 250 763).

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. nejpozději do 8.11.2018, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Vyhláška

Výkresy:

1) návrh

2) odůvodnění

Zpráva: